مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه خدمات بیمارستان

هدف این ابزار بررسی رضایت بیماران از خدمات بیمارستان است.وشامل ۹ سطح میباشد که آزمودنی نظر خود را درباره سطح عملکرد بیمارستان،پزشکان،وکارکنان با توجه به طیف مشخص می کند.

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی زندانیان

این پرسشنامه شامل ۲۱ گویه و سوال میباشد.این پرسشنامه در سال ۱۳۷۹ بر روی گروه نمونه ۱۲۶ نفری زندانیان شهر ساری اجرا شده است که پس از تکمیل پرسشنامه نشان داده شده است که...

پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

هدف این پرسشنامه بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس است.وشامل ۲۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،خیر،بی نظر میباشد و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه رویه های پلیس

هدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های رویه های استفاده شده توسط پلیس است.وشامل ۱۱ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه تعهد پلیس

هدف این پرسشنامه بررسی میزان تعهد نیروهای پلیس به کار وسازمان است.وشامل ۱۵ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

این پرسشنامه ۵۰ سوال دارد که لغزش های رانند گی ۲۱ عامل ، تخلفات عمدی رانندگی ۱۷ عامل ،اشتباهات رانندگی ۹ عامل ،تخلفات غیر عمدی رانندگی را مورد بررسی قرار می دهد .

پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی در NGOS

این پرسشنامه اثربخشی شبکه های درNGOS(سازمان های غیر دولتی) را مورد سنجش قرار می دهد.وشامل ۵ بهد است که هرکدام دارای چندین عبارت میباشد.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک

هدف این پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم های در آمد الکترونیکی در خدمات الکترونیک است.وشامل ۴۱ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.