مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه نیمرخ سلامت اجتماعی

این آزمون شامل ۱۰ عبارت است که درک معلم از مهارتهای دانش آموزان را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه همسالان بزهکار

این آزمون گزارش جوانان از فراوانی فعالیتهای بزهکاری دوستانش را اندازه گیری میکندودارای ۸ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه دعوا-ارزیابی رفتارخطرناک

این آزمون شامل ۱۰ سوال میباشد که فراوانی استفاده از چاقو،مشت زدن،ویا کتک کاری درمیان همسالان را اندازه میگیرد و دارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه دسترسی به اسلحه

این آزمون شامل ۶ سوال است که مالکیت،دسترسی و خطر حمل اسلحه را اندازه گیری میکند و دارای تحلیل و روش نمره گذاری میباشد.

پرسشنامه حل وفصل مشاجرات۲

این پرسشنامه شامل ۵ سوال است که شیوه های حل وفصل مشاجرات درجوانان را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه امنیت وتهدید

این آزمون فراوانی تهدیدات وصدمات وارده به فرد در راه مدرسه ویا مکان های دیگر را اندازه گیری میکند .ودارای ۹ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه ارتکاب خشونت

این آزمون ارتکاب به خشونت های فیزیکی درقرار ملاقات ها را اندازه گیری می کند.ودارای ۱۸ عبارت و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه حمل اسلحه

این پرسشنامه شامل ۸ سوال است که تعداد دفعات حمل اسلحه را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه مقیاس پرخاشگری

این آزمون شامل ۱۱ عبارت است که که تکرار رفتارهای پرخاشگری را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی و تحلیل میباشد.

پرسشنامه طبقه بندی شدت۰خشونت

این آزمون شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که یک جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه می گیرد.ودارای تحلیل و نمره دهی است.