مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه رفتار پرخاشگرانه ۲

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که زمان پرخاشگری ورفتارهای خطرناک را اندازه گیری میکند.ودارای روش نمره دهی وتحلیل میباشد.

پرسشنامه رفتارهای ناشایست وبزهکاری

این آزمون شامل ۹سوال است که رفتارهای ناشایست واعمال بزهکاری که در مدرسه به تازگی گزارش شده است را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه شایستگی اجتماعی

این آزمون شامل ۱۹ عبارت است که درک معلم از شایستگی اجتماعی دانش آموز را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه شایستگی اجتماعی ۲

این آزمون شامل ۱۰ عبارت میباشد که درک معلم از مقدار تغییرات در رفتارهای اجتماعی وهمکاری دانش آموز دریک سال تحصیلی را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه طبقه بندی شدت ۰خشونت

این پرسشنامه شامل ۵ سوال است که بالاترین سطح خشونتی را که جوان در طی ۶ ماه تا یکسال گذشته به آن رسیده است را اندازه گیری میمند و دارای تحلیل و روش نمره...

پرسشنامه قربانی شدن

این آزمون مورد آزار واذیت واقع شدن در قرارهای عاشقانه را اندازه میگیرد.وشامل ۱۷ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه قربانی شدن۲

این آزمون فراوانی آزارواذیت درهفته قبل از آزمون را اندازه گیری میکند.ودارای ۱۰ سوال و تحلیل و روش نمره دهی میباشد.

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی sf-36

 این پرسشنامه  توسط واروشربون طراحی شده و دارای ۳۶ سوال است که ۸ خرده مقیاس  سلامت عمومی ، عملکرد جسمانی ، محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی و محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی...

پرسشنامه کنترل شده توسط والدین

ین پرسشنامه شامل ۱۰ سوال است.که کنترل والدین در دیدن ،میزان ونوع برنامه های تلویزیونی توسط فرزندان را اندازه گیری میکند ودارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.