مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی

هدف این ابزار بررسی نگرشها درباره دانشگاه مجازی است.وشامل ۹ عبارت که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه اختیارات مدیرکتابخانه

هدف این پرسشنامه بررسی میزان اختیارات مدیر کتابخانه است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله،تاحدودی،خیر است.وددارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه مدیریت نوآوری

هدف این آزمون بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نوآوری است.ودارای ۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بله ،تاحدودی،وخیر میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه جونوآوری

هدف این ازمون بررسی جونوآوری در سازمان است.ودارای ۴۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه دلایل برون سپاری

هدف این پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری به بخش خصوصی است.ودارای ۱۹ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیارضعیف،ضعیف،قوی،سیارقوی،است.

پرسشنامه خصوصی سازی

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف درخصوصی سازی است.وشامل ۴۱ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.

پرسشنامه شرکت های متعالی

هدف این پرسشنامه بررسی ویزگیهای توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید است.ودارای ۵۳ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.