مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسش نامه احساس پیری

این پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که ارزیابی فرد از چگونگی فرایند پیر شدن را می سنجد که بخش اول شامل ۳۲ عبارت وبخش دوم شامل ۱۷ جمله است. ودارای روایی و...

آزمون مهارتهای ارتباطی

این آزمون دارای ۳۸ عبارت است.که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب،گاهی،کم هرگز است که از روایی و پایایی برخوردار است.

آزمون همرنگی L 72

در این آزمون ۵۵ جمله درباره چگونگی روابط شما بادیگران ارائه شده است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار برخوردار میباشد.

آزمون اعتیاد به پیامک

این ابزار دارای ۱۵ عبارت است که سه مولفه هیجانی،ادراک استفاده افراطی ،وحفظ روابط را اندازه گیری میکند.ودارای روایی وپایایی میباشد.

پرسش نامه شدت افسردگی برنز

این آزمون دارای ۱۵ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسش نامه آزمون شدت اضطراب برنز

این آزمون دارای ۳۳ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها ابدا،کمی،تا اندازه ای،خیلی زیاد است ودارای کلید نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.

پرسش نامه دموکراسی

هدف این آزمون بررسی برداشت افراد از دموکراسی و عوامل موثر بر آن است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه رابطه طبقه بندی اجتماعی و گرایش های دینی مردم

مشخص کردن اینکه چه عواملی در زمینه دین،در تفاوت های طبقات اجتماعی وجود دارد هدف این آزمون است. ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشدودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.

پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن

هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری اجتماعی بر گرایش دینی افراد است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.