مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسش نامه شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندانها و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم انان

هدف اصلی این آزمون شناخت ویژگیهای مجرمین محبوس در زندانها بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در ان

هدف این آزمون بررسی نقش دیدگاه یادگیری بر گرایش دینی افراد بوده است. ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه خوش بینی

هدف این پرسشنامه توسعه خوشبینی جهت بهبود عملکرد کارکنان است . سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است....

پرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر ان

هدف این آزمون بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان

بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی ،اجتماعی دانش آموزان بارفتار پرخاشگرانه انها هدف این ابزار است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش

هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض اسیب

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵

هدف این آزمون بررسی تاثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر انزوای اجتماعی و جوانان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.

پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود انها

هدف این آزمون بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها

هدف این آزمون بررسی کیفیت نگرش دینی دانشجویان وپایگاخ اقتصادی و اجتماعی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسش نامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی

هدف این آزمون بررسی الگوهای همبستگی اجتماعی میان اقوام مختلف بوده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.