مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه عدالت سازمانی

هدف این آزمون بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و میزان سلامت سازمانی است.ودارای ۳۶ سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید میباشد.

پرسشنامه دلبستگی هازن و شیور

این ازمون دارای ۱۵ سوال و۵۳ گویه و روش نمره گذاری است.وهدف آن مقایسه سبک دلبستگی وعزت نفس دانش آموزان آزاردیده و آزار ندیده میباشد که از پایایی بالایی برخوردار است.

پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی بر میزان گرایش به استفاده از اینترنت دربین دانش آموزان

این آزمون شامل دو بخش است که میزان استفاده دانش اموزان اینترنت در روز ودر هفته را می سنجد. وقسمت دوم شامل گویه هایی است که عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی  موثر بر گرایش استفاده از اینترنت...

پرسشنامه مدیران مدارس

هدف این آزمون سنجش سبک رهبری مدیران مدارس است.ودارای ۲ بخش میباشدکه در مجموع شامل ۹۰ سوال است.

پرسشنامه رهبری معنوی

هدف این آزمون بررسی رابطه بین مهارتهای سازمانی مدیران با رهبری معنوی  است. که دارای ۳۵ عبارت و روایی و پایایی میباشد.