مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

سنجش ضمنی وصریح انگیزش

هدف این پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف ایجاد کننده انگیزه در کارکنان است که دارای ۹عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.

آزمون آدمک گودیناف

مهم ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک است.که از آزمودنی خواسته میشود یک آدمک ترسیم کند که در اینجا روش نمره دهی آن توضیح داده شده است.

پرسشنامه بررسی ارزشها

این پرسشنامه متعلق به گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون،گاردنر لیندزی میباشد که دارای دوبخش و۴۶سوال و روش نمره گذاری است.