مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پایان نامه مقایسه میزان خود کار آمدی و دلبستگی شغلی بین مدیران مدارس ابتدایی و دبیرستان

فرضیات تحقیق عبارتند از: ۱- ین خودکارآمدی و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد. ۲- بین خود کار آمدی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستانی تفاوت وجود دارد. ۳- بین دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی...

پایان نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ فصل اول: کلیات تحقیق -۱-۱ مقدمه ۴ ۱-۲- بیان مسأله ۴ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق ۶ ۱-۵- سؤالات تحقیق ۷ ۱-۶- فرضیات تحقیق...

بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
سوالهای تحقیق ۶
موضوع تحقیق ۶
فرضیه تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت و هدف تحقیق ۶
تعریف اصطلاحات ۷
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق) ۹
انگیزش ۱۰
تظاهرات انگیزش ۱۱
هیجان ۱۳
هیجان به مثابه الگوهای پاسخ ۱۴
ابزار و بازشناسی هیجانها ۱۶
ابزار هیجان در چهره پاسخهای فطری ۱۷
بازشناسی حالتهای هیجانی افراد بهنجار ۱۸
پسخورانه حاصل از هیجانهای برانگیخته ۱۹
بازشناسی حالتهای هیحان افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند ۲۱
رابطه بین هیجان و انگیزش ۲۲
دیدگاهها و نظریه های هیجان ۲۳
۱-نظریه جیمز لانگه ۲۳
۲- دیدگاه شاخته: انگیختگی بی علت ۲۴
۳- دیدگاه ماندار: اهمیت هیجانی و قفسه ها ۲۵
۴- دیدگاه آرنولد: ارزیابی نخستین ۲۵
۵- دیدگاه لازاروس: ارزیابی نخستین ۲۶
۶- دیدگاه ونیر ۲۸
۷- فرضیه پسخورانه صورتی ۲۸
آزمایش فرضیه و پسخورانه صورتی ۳۰
۸- دیدگاه ایزارد: نظریه هیجانهای متمایز ۳۱
۹- دیدگاه دوسیستمی ۳۳
ویژگیهای افراد هیجان خواه ۳۷
فرایندهای شناختی و هیجان خواهی ۳۸
ترجیحات شغل و نگرشها ۳۹
تفاوتهای فیزیولوژیکی ۳۹
رشد نقشهای جنسیتی ۴۱
الگویابی جنسیتی ۴۲
رشد الگویابی جنسیتی ۴۳
گرفتن رفتار الگویابی جنسیتی ۴۴
الگویابی جنسیتی از کجا شروع می‎شود؟ ۴۵
فصل سوم ۴۶
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری و مدل آماری ۴۷
فصل چهارم ۴۹
محاسبات آماری و نتایج ۵۰
فصل پنجم ۵۱
خلاصه و نتیجه گیری ۵۲
محدودیت ها ۵۳
منابع ۵۴
پیوست(آزمون هیجان خواهی زاکرمن) ۵۶

(ohi)پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه

پرسشنامه توسط معلمان پر می شود دارای ۴۴ سوال ۴ گزینه ای است . هنجار یابی . اعتبار و روایی دارد . ۳ صفحه فایل اسکن شده با کیفیت بالا است