مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی -خود گزارش دهی مشتمل بر ۲۳ گویه می باشد.این آزمون بر روی ۸۲۸ مرد تهران اجرا شده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.

پرسشنامه سنجش علایق تحصیلی

این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال چهر گزینه ای است این آزمون در یک گروه نمونه ۵۰ نفری از دانش آموزان دختر دبیرستان اجرا شده است و از اعتبار وروایی برخوردار است.

پرسشنامه سنجش خلاقیت ارجمند

این آزمون حاوی ۷۵ سوال ۵ گزینه ای است.این آزمون بر روی گروه نمونه ۲۵۰ نفری ازدانش آموزان پسر دبیرستانی اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.