مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسشنامه آشوب وشغل مدیران پیتر بی وایل

این پرسشنامه شمایی از تحمل پذیری فرد را برای مدیریت درزمانهای آشفته ارائه می دهد.وشامل ۲۴ عبارت است که مقیاسهای پاسخ به آنه اعداد۰تا۴ است.همراه با نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج.

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن

این پرسشنامه انگیزه فرد رابرای بکارگیری نو آوری درشغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۶ عبارت است که پاسخ دهنده تنها یک گزینه رابرای هرعبارت انتخاب میکند.ودارای نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.

پرسشنامه الگوهای رفتاری ایوانسوبچ وماتسون

این پرسشنامه سه الگوی رفتاری (ناشکیبایی،درگیری شغلی،وسخت کوشی)رادرافراد نوع الف بررسی میکند.در این آزمون ۲۱ جفت عبارت طراحی گردیده است.که پاسخ دهنده عددی راکه بیشتر با رفتارها وتفکرات او همخوانی دارد انتخاب میکند.

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

کمک به فرد برای حصول بینش درموردمهارتهای ارتباطی خود از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۸ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.

پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه

ارزیابی اینکه فرد به چه میزان علاقه واشتیاق داردکه در محیط کار خود از رایانه استفاده کند از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۰ عبارت است که پاسخ دهنده در هریک از عبارات با نوشتن...

پرسشنامه پیرو موثر آرای کلی

این پرسشنامه به ما میگوید که فرد تا چه اندازه یک پیرو موثراست.وشامل ۱۶ عبارت در ۴ گام است که پاسخ دهنده بایستی به هرعبارت با ثبت بله یا خیر پرسشنامه را تکمیل می...

پرسشنامه ارزیابی استرس هل ربگل واسلوم

این پرسشنامه میزان استرس فرد در شغلش را اندازه می گیرد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه ،معمولا،بعضی اوقات،بندرت،و هرگز میباشد.همراه با نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج.

پرسشنامه مقیاس عشق

این پرسشنامه شامل ۱۴ عبارت است این آزمون بر روی گروه نمونه ۲۲۰ نفری از دانشجویان اجرا شده است ودارای روایی است.

پرسشنامه شناخت سازمان

این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه وتحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.ودارای ۳۵ سوال است همراه با...

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

هدف این پرسشنامه تعیین میزان رسمی بودن سازمان است ودارای ۷ سوال است و ۳۵ امتیاز حداکثر رسمی بودن و۱۷ امتیاز حداقل رسمی بودن سازمان را نشان می دهد.

پرسشنامه کارگروهی

هدف این پرسشنامه ارزیابی احساسات فرد راجع به کارگروهی است. وشامل ۲۰ عبارت است که آزمودنی عددی را که به نظر او نزدیک است انتخاب میکند.وهرچه امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده آن است که...

پرسشنامه استرس اورلی وگیردانو

خود ارزیابی شخصیت با توجه به الگوهای نوع الف و ب شخصیت از اهداف این پرسشنامه است. وشامل ۱۴ عبارت است که آزمودنی گزینه ای را انتخاب می کند که بیشتر در مورد اوصدق...

پرسشنامه علل وعوامل گرایش به اعتیاد در بین جوانان

ارزیابی اینکه فرد در کدامیک از لنگر گاههای مسیر ترقی قرار دارد وچه شغلی برای فرد مناسبتراست از اهداف این پرسشنامه است. وشامل ۴۴ عبارت است همراه با نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج.

پرسشنامه مرکز کنترلی فردجولیان راتر

این پرسشنامه تمایل فرد به کنترل درونی وبیرونی رامورد سنجش قرارمیدهد.وشامل ۱۰ عبارت است که آزمودنی با کشیدن دایره بدور گزینه الف یا ب موافقت خودرانشان می دهد.

پرسشنامه سنجش قدرت مداری کربستی وجیس

این پرسشنامه تمایل افراد را به قدرت طلبی مورد ارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۰ عبارت است که هرکدام شامل ۵ طیف است که آزمودنی با خواندن هر عبارت نظر خود را با علامت دایره...

پرسشنامه غنی سازی شغل

هدف این پرسشنامه ارزیابی میزان غنی سازی شغلی مشاغل سازمان است.ودارای ۱۸ عبارت است که آزمودنی عددی را که درمرد مشاغل سازمان صدق می کند علامت میزند.