پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های تفکر و تاب آوری