پرسش نامه کنترل اضطراب

پرسش نامه کنترل اضطراب

پرسشنامه کنترل اضطراب این پرسشنامه شامل 30 سوال 6 گزینه ای است که برای ارزیابی ادراک کنترل بالقوه موقعیت ها و رویدادهای درونی و بیرونی خطرناک می باشد دو زیر مقیاس دارد 1- رویداد ها شامل 16 سوال 2- واکنش ها 14 سوال دارای شیوه اجرا و نمره گذاری ، اعتبار و پایایی می باشد . و 5 صفحه می باشد .این پرسشنامه به صورت فایل jpg است و به صورت ذیپ می باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نیاز ضروری از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید .