پرسش نامه مقیاس یورش رفتاری (هیجانی و رفتاری )(پنج مولفه ای )فرم 30 سوالی