پرسش نامه مقیاس سر زندگی ذهنی (تک مولفه ای)فرم 7 سوالی