پرسش نامه مقیاس جو پیشگیری از خشونت (سه مولفه ای)فرم 18 سوالی