پرسش نامه سیاهه ترور روان شناختی (شش مولفه ای )فرم51 سوالی