پرسش نامه سرمایه معنوی (چهار مولفه ای )فرم 20 سوالی