پرسش نامه سرمایه روان شناختی فرم تایلندی (چهار مولفه ای )فرم 24 سوالی