پرسش نامه حالت نگرانی پن

پرسش نامه حالت نگرانی پن

پرسشنامه حالت نگرانی پن،یک پرسشنامه خود گزارشی 16 سوال است که به طور گسترده استفاده می شود و تمایل کلی افراد را به نگرانی افراطی مورد ارزیابی قرار می دهد.هر سوال به صورت یک جمله مشخص و دارای 5 گزینه می داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای3صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد