پرسش نامه افکار وسواسی

پرسش نامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای 44 ماده است که در یک طیف لیکرت 7درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود .این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.