پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

این پرسشنامه توسط زاکرمن ساخته شده است که دارای 40ماده می باشد .در این مقیاس کلی 4مقیاس فرعی وجود دارد عبارتند از :1-هیجان خواهی شدیدو ماجراجویانه2-تجربه خواهی 3-عدم بازداری4-حساسیت به کسالت . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.