پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

اين پرسشنامه دارای40عبارت است و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خانواده (7عبارت)،دوستان (9عبارت)،مدرسه (8عبارت)،محیط زندگی (9عبارت)،و خود (7عبارت)است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.