پرسشنامه پرخاشگری

پرسشنامه پرخاشگری

این پرسشنامه را آرنولد و پری ساخته اند . این پرسشنامه دارای 30سوال است که 14سوال آن “خشم” 8سوال “تهاجم” و 8 سوال دیگر عامل “کینه توزی” را می سنجد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبا ر و روایی ابزار است.این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.