پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی 17ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس،اجتنابو ناراحتی فیزیولوژیک است و درآن هر ماده براساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.