پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای58 ماده است که 8ماده آن دروغ سنج است و 50ماده آن بر 4خرده مقیاس عزت کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.