پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

اين پرسشنامه دارای47آیتم است و این پرسشنامه را پینتریچ و دیگروت در زمینه ارزیابی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته اند . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.