پرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگ

پرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگ

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگردارای40سوال 5گزینه ای است که 20سوال اول حالت اضطراب و 20سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .در صورت نیاز ضروری از 8صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.