پرسشنامه تست ابراز وجود ASA با اعتبار و شیوه نمره گذاری و خرده مقیاس ها.doc