پرسشنامه ترس از تصویر بدن

پرسشنامه ترس از تصویر بدن

این پرسشنامه حاوی 19 گویه است و هر پرسش دارای 5 گزینه بوده .این پرسشنامه توسط لیتلتون طراحی شد.و دارای دو خرده مقیاس نارضایتی و خجالت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.