پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملی

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری -عملی

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری-عملی یک پرسشنامه 18 آیتمی است که از نسخه 84آیتمی برگرفته شده است که دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.