پرسشنامه افکار وسواسی

پرسشنامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای44 سوال که در یک طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود.که ابعاد بیماری زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس فکری _عملی مورد ارزیابی قرار می دهد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد .این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است. در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.