پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

این پرسشنامه دارای 22سوال 4گزینه ای است و این پرسشنامه به منظور بررسی حیطه های محتوایی اساسی و ایجاد تمایز بین نگرانی و ارزیابی منفی نگرانی ،طراحی شده است.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است و پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.