پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه براساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد،تهیه شده است .در ساخت این مقیاس ابتدا محورهای بزرگ نظریه پردازان در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است . این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد .پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.