پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما

این پرسشنامه دارای 30سوال 4 گزینه ای است.این پرسشنامه به آزمودنی برای سنجش افسردگی کمک می کند.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است.این پرسشنامه بصورت فایل ذیپ می باشد. پس از پرداخت موفق قابل دانلود است .در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.