پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک توسط آرون تی بک ساخته شده است .این پرسشنامه یک مقیاس 21 ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای که نشان دهنده اضطراب است راانتخاب می کند . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است . این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.