پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

این پرسشنامه دارای 8 سوال 4گزینه ای استو هدف آن سنجش اضطراب اجتماعی است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و روایی و اعتبار است و به صورت فایل ذیپ می باشد.که پس از پرداخت موفق قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید