پرسشنامه استرس ادراک شده

پرسشنامه استرس ادراک شده

این پرسشنامه دارای 14 سوال 5گزینه ای است.این پرسشنامه توسط کوهن و همکاران تهیه شده است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود،دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد.این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ است پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.