پرسشنامه احساس تنهایی

پرسشنامه احساس تنهایی

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد شهروندی افراد است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.