پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۱
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۱
۱-۵-سوالات تحقیق ۱۲
۱-۵-۱- سوال اصلی ۱۲
۱-۵-۲- سئوالات فرعی ۱۲
۱-۶-تبیین فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۷-متغیر های تحقیق ۱۲
۱-۷-۱- متغیر مستقل ۱۳
۱-۷-۲- متغیر وابسته ۱۳
۱-۸- تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها وا صطلاحات دقیق ۱۴

فصل دوم: ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه : ۱۹
۲-۲- تصمیم گیری در سازمانها ۱۹
۲-۲-۱- شرایط تصمیم مدیران ۲۰
۲-۲-۲-تئوری های تصمیم گیری ۲۰
۲-۲-۳- تئوری کلاسیک تصمیم گیری ۲۰
۲-۲-۴- تئوری رفتاری تصمیم گیری ۲۱
۲-۲-۵- بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته ۲۱
۲-۲-۶- یابندگی قضاوتی ۲۲
۲-۲-۷- قاطعیت در تصمیم گیری ۲۲
۲-۲-۸-استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری ۲۳
۲-۲-۹- تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی ۲۳
۲-۳- مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است ۲۳
۲-۳-۱- آغاز بکار گیری فناوری های اداری ۲۵
۲-۳-۲- سیر تکامل فناوری اداری ۲۶
۲-۳-۳-دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه ۲۷
۲-۴-۲- دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ۲۷
۲-۴- نقش استراتژیک اطلاعات ۲۸
۲-۴-۱-سیستمها ۲۸
۲-۵-روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی ۳۰
۲-۶- چرخه حیات سیستم ۳۲
۲-۷- اطلاعات ۳۳
۲-۸- اهمیت اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی ۳۵
۲-۹- سیستمهای اطلاعاتی ۳۶
۲-۱۰-تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ۳۸
۲-۱۱- کاربرد مدیریت: ۴۰
۲-۱۱- ۱- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۴۰
۲-۱۱-۳- افزایش سرعت در شناسائی مسائل ۴۱
۲-۱۲- طرح ریزی سازمان ۴۲
۲-۱۲-۱- کاهش ارتقاء هرم سازمان ۴۲
۲-۱۲-۲- تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ۴۲
۲-۱۲-۳- بهبود هماهنگی ۴۳
۲-۱۲-۴- شرح دقیق تری از وظایف ۴۳
۲-۱۲-۵- افزایش کارکنان متخصص ۴۴
۲-۱۳- سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها ۴۴
۲-۱۳-۱- تحلیل گر سیستم ها ۴۷
۲-۱۳-۲- مدیران پایگاه داده ( DBAS ) ۴۷
۲-۱۳-۳- متخصصان شبکه ۴۹
۲-۱۳-۴- برنامه نویس ها ۵۰
۲-۱۳-۵-اپراتور ها ۵۱
۲-۱۴-کار برد سیستم اطلاعاتی رایانه محور ۵۱
۲-۱۵- مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ۵۵
۲-۱۶- سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) ۵۶
۲-۱۷- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) ۵۷
۲-۱۸- سیستم های اطلاعات سازمانی ۵۷
۲-۱۹- سیستم های میان سازمانی ۵۷
۲-۲۰- سیستم پشتیبانی تصمیم ( DSS ) ۵۸
۲-۲۰-۱- سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت ۵۸
۲-۲۱- سیستمهای پشتیبانی گیری (DSS ) ۵۹
۲-۲۱-۱- ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم گیری عبارتند از ۵۹
۲-۲۱-۲- بکار گیری سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ۶۰
۲-۲۲- سیستمهای پشتیبانی گروهی (GSS ) ۶۰
۲-۲۳- سیستم پردازش معاملات ( TPS ) ۶۱
۲-۲۳-۱- سیستم پردازشی تعاملات ( TPS ) ۶۱
۲-۲۴- هوش مصنوعی ، سیستم های خبره و تاثیر آن بر سیستم های پشتیبانی تصمیم: ۶۱
۲-۲۵- سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS ) ۶۸
۲-۲۶- سیستم کارکنان دانشی ( KWS ) ۶۸
۲-۲۷- سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ( ESS ) ۶۹
۲-۲۸- سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS ) از منظری دیگر ۷۰
۲-۲۹- سیستم گزارشات مدیریت ۷۰
۲-۲۹-۱-گزارشات برنامه ای ۷۱
۲-۲۹-۲- گزارشات در خواستی ۷۱
۲-۲۹-۳- گزارشات استثنایی ( خاص ) ۷۱
۲-۲۹-۴- گزارشات تفصیلی ۷۲
۲-۲۹-۵- گزارشات شخص ۷۲
۲-۳۰- ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد ۷۲
۲-۳۱- نقش فناوری اطلاعات در سازمان ۷۲
۲-۳۲- طبقه بندی سیستمهای طلاعاتی بر اساس نوع حمایتها ۷۴
۲-۳۲-۱- سیستم های پردازش تعامل ۷۴
۲-۳۲-۲- سیستم های گزارشات مدیریت ۷۴
۲-۳۲-۳-سیستم کارکنان دانش ۷۴
۲-۳۲-۴- سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری ۷۴
۲-۳۲-۵- سیستمهای اتوماسیون اداری ۷۴
۲-۳۲-۶- سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد ( اجرایی ) ۷۴
۲-۳۲-۷- سیستمهای خبره ۷۴
۲-۳۲-۸-سیستمهای پشتیبانی تصمیمات گروهی ۷۵
۲-۳۳- اتوماسیون اداری ۷۵
۲-۳۴- مزایا و معایب اتوماسیون اداری ۷۵
۲-۳۴-۱- مزایای مستقیم ۷۶
۲-۳۴-۲- مزایای غیر مستقیم ۷۶
۲-۳۴-۳- معایب سیستم اتوماسیون اداری ۷۷
۲-۳۵- ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ۷۷
۲-۳۶- بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری ۷۹
۲-۳۷- مجموعه نرم فزار های اتوماسیون ۸۰
۲-۳۸-دستیابی به تعریفی بنیادین ؛ اتوماسیون چیست ؟ ۸۱
۲-۳۸-۱-اتوماسیون کارخانه ای ۸۱
۲-۳۸-۲- اتوماسیون خدمات ۸۱
۲-۳۹-سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ۸۴
۲-۴۰- نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۸۴
۲-۴۰-۱- سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) ۸۴
۲-۴۰-۲- سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی( ECS ) ۸۵
۲-۴۰-۳- سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی ( TPS ) ۸۵
۲-۴۰-۴- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS ۸۵
۲-۴۰-۵- سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS ) ۸۶
۲-۴۰-۶-سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES ) ۸۶
۲-۴۱-سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS ) ۸۶
۲-۴۱-۱- انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری ۹۰
۲-۴۱-۲- نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ۹۱
۲-۴۲-تحقق دولت الکترونیک در ایران ۹۶
۲-۴۳-اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ۹۷
۲-۴۴-اتوماسیون فعالیتهای عمومی ۹۸
۲-۴۵- مزایای دولت الکترونیکی ۹۹
۲-۴۶-نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۹۹
۲-۴۶-۱-پایان نامه اول ۱۰۰
۲-۴۶-۲-پایان نامه دوم ۱۰۱
۲-۴۶-۳- پایان نامه سوم ۱۰۲
۲-۴۶-۴- پایان نامه چهارم ۱۰۳
فصل سوم:روش اجرایی تحقیق
۳-۱-مقدمه ۱۰۷
۳-۲- روش تحقیق ۱۰۷
۳-۱-۲- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است ۱۰۹
۳-۳- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ۱۰۹
۳-۴-نمونه و نمونه گیری ۱۱۰
۳-۵- بر آورد حجم نمونه ۱۱۰
۳-۶- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ۱۱۱
۳-۶-۱- مصاحبه ۱۱۱
۳-۶-۲- پرسشنامه ۱۱۱
۳-۶-۲-۱- معرفی پرسشنامه ۱۱۱
۳-۶-۲-۲- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه ۱۱۲
۳-۷- روایی و پایایی ۱۱۴
۳-۷-۱- روایی / اعتبار ۱۱۴
۳-۷-۲-پایایی ۱۱۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۱۱۷
۴-۲- بررسی فرضیات تحقیق ۱۱۸
۴-۲-۱- فرضیه اول ۱۱۸
۴-۲-۲- فرضیه دوم ۱۲۰
۴-۲-۳- فرضیه سومّ ۱۲۲
۴-۲-۴- فرضیه چهارم ۱۲۴
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۲۷
۵-۲- نتایج تحقیق ۱۲۹
۵-۳- پیشنهادات ۱۳۰
۵-۴- محدودیتها ۱۳۲
منابع فارسی ۱۳۳
منابع لاتین ۱۳۷
پیوست ها
آلفای کرونباخ برای روایی پرسشنامه ۱۳۹
پرسشنامه اتوماسیون اداری ۱۴۳
Abstract ۱۴۴

100,000 ریال – خرید