مقیاس پیامد رویدادies: سنجش تنیدگی فاعلی

مقیاس پیامد رویدادies: سنجش تنیدگی فاعلی

اين پرسشنامه شامل 15 سوال4 گزينه اي است.آنچه مورد نیاز است ابزاری است که بتواند حالت فاعلی کنونی فرد را که پیامد یک رویداد خاص است ارزشیابی کندمقیاس پیامد رویداد وسیله سنجش کلی تری است که برای تعیین درماندگیهای فاعلی متداول در برابر هر نوع رویداد زندگی به کار می رود مواد این رویداد بر رویداد خاصی متمرکز نیست .و پژوهشگران توانسته اند به دو زیر مجموعه اصلی یعنی تسخیر و اجتناب در پاسخ های بیماران دست یابند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 8صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .