مقیاس پیامدهای نگرانی

مقیاس پیامدهای نگرانی

مقیاس پیامدهای نگرانی ابزار نسبتا جدید 29 سوالی است،این خرده مقیاس خود گزارشی با استفاده از تحلیل عاملی به دست آمده است و میزانی را که افراد به پیامد های نگرانی شان اعتقاد دارند،ارزیابی میکند..این مقیاس سه خرده مقیاس پیامدهای منفی شامل:1-گسیختگی عملکرد2-بزرگنمایی مشکل3-علت یابی پریشانی های عاطفی.و دو خرده مقیاس پیامدهای مثبت شامل:1- تاثیرات هیجانی2-افکار تحلیلی کمک کننده می باشد .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای4 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد