مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

این پرسشنامه دارای10 سوال که برای هر سوال 5گزینه وجود دارد این پرسشنامه توسط گودمن و همکاران تهیه شده و به منظور بررسی میزان وسواس فکری _عملی افراد مختلف طراحی شده است.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد .این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است. در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.