مقیاس افسردگیdass

مقیاس افسردگیdass

این پرسشنامه دارای 21سوال است .کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطرابو استرس است.این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد. واعتبار و روایی دارد.پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.