مقیاس افسردگی گلدبرگ

مقیاس افسردگی گلدبرگ

این پرسشنامه دارای 18ماده است که نمره گذاری آن به صورت لیکرت 6 گزینه ای است این پرسشنامه توسط دکتر ایوان گلدبرگ تهیه شده است.هدف این مقیاس ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال مبتلا به آن است . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و روایی است . فایل به صورت ذیپ می باشد . دپس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 0009374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.