مقیاس افسردگی پس از زایمان

مقیاس افسردگی پس از زایمان

این پرسشنامه دارای 10سوال 4 گزینه ای است .برای سنجش این اختلال آزمون های مختلفی تهیه شده که پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ کوتاه ترین پرسشنامه برای سنجش سریع این اختلال است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و روایی است . فایل به صورت ذیپ می باشد . دپس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است . در صورت نیاز ضروری از 8 صبح تا 8 شب با 0009374415454 پشتیبانی سایت تماس بگیرید.