مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر

این پرسشنامه دارای 11 عبارت 3گزینه ای است.و در سال 2002توسط کوتچر ساخته شد. این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.