مقایسه بازشناسی هیجانی چهره و انعطاف پذیری روانی در انواع بیماران اسکیزوفرنی