عنوان مقاله: فرهنگ و هویت یابی فرهنگی در برنامه درسی مدارس