رابطه بین تیپ های شخصیتی )درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی( با رضایت زناشویی